Zarządzanie nieruchomościami

Biuro Obsługi Nieruchomości zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z zarządzaniem nieruchomościami w tym:

z zakresu usług administracji:

 • zapewnienie dostaw usług komunalnych,
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci,
 • zawieranie umów ubezpieczenia budynków,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz w jego obrębie,
 • prowadzenie korespondencji związanej ze sprawami dotyczącymi nieruchomości,
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości, oraz negocjowanie cen i warunków umów,
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu,
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty i modernizacje oraz negocjacje z wykonawcami,
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów.

 

z zakresu obsługi technicznej nieruchomości:

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • bieżąca kontrola napraw i konserwacji budynku oraz kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • przygotowywanie planów remontów oraz pełen nadzór nad firmami budowlanymi,
 • zlecanie i nadzór nad :
  • kontrolami technicznymi,
  • okresowymi przeglądami nieruchomości,
   • roczny
   • pożarowy
   • budowlany pięcioletni
   • elektryczny pięcioletni
  • przeglądami urządzeń technicznych nieruchomości,
  • usuwaniem awarii i ich skutków,
  • utrzymaniem porządku i czystości części wspólnej,
  • pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
  • nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości.
 • zbieranie i weryfikacja ofert dotyczących umów o dostawy i roboty na rzecz nieruchomości w tym termomodernizacje,
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • reprezentacja nieruchomości  pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości,
 • remonty - przygotowania, pozwolenia, kredyty.

 

z zakresu obsługi bankowo-księgowej:

 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
 • prowadzenie kartotek lokali i właścicieli,
 • przygotowywanie projektu planu gospodarczego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.

 

z zakresu obsługi prawnej:

 • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów),
 • reprezentacja w stosunkach pomiędzy właścicielami.