Oferta

 

Sporządzanie wycen:

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
 • nieruchomości budynkowych i lokalowych
 • nieruchomości rekreacyjnych,
 • nieruchomości zabytkowych,
 • użytków rolnych,
 • użytków leśnych,
 • spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
 • maszyn , urządzeń, pojazdów mechanicznych i wyposażenia
 • wartości przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych,
 • wartości godziwej środków trwałych dla potrzeb sprawozdań finansowych.

 

Wykonywanie analiz:

 • określania wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowych,
 • rynku nieruchomości,
 • skutków finansowych i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • i innych.

 

Cele wycen:

 • zabezpieczenie kredytów bankowych,
 • negocjacji ceny kupna - sprzedaży nieruchomości,
 • ubezpieczenia i amortyzacji,
 • wykupu lokali mieszkalnych ze spółdzielni
 • naliczania opłat i podatków od nieruchomości,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
 • ustalenia lub aktualizacji opłat za trwały zarząd
 • określenia wysokości odszkodowań związanych z realizacją inwestycji celu publicznego (wykup nieruchomości, wywłaszczenie)